Webdesign en Hosting door SiteMatic.


SiteMatic combineert webdesign, hosting, programmatie om voor onze klanten effectieve, eenvoudig te onderhouden en snelle websites te bouwen.
Onze missie is het aanbieden van een zo breed mogelijk pakket aan diensten en dit alles tegen lage en scherpe prijzen.

Bakkerij Wim en Els restaurant Jedafence online bestellen bakker / broodjeszaak

Algemene (leverings)voorwaarden

 

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SiteMatic. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door SiteMatic, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met SiteMatic verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 april 2009.

1. Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door SiteMatic inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SiteMatic een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met SiteMatic verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SiteMatic en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SiteMatic opgenomen wordt.


3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door SiteMatic zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgave door SiteMatic blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door SiteMatic. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SiteMatic zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SiteMatic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

SiteMatic zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SiteMatic het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SiteMatic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SiteMatic worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SiteMatic zijn verstrekt, heeft SiteMatic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

SiteMatic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SiteMatic is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SiteMatic de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door SiteMatic of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart SiteMatic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beeindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door SiteMatic voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website of geregistreerd domeinnaam tussen SiteMatic en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

SiteMatic kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SiteMatic gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

SiteMatic heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 

6. Levering en levertijd

De door SiteMatic opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

SiteMatic gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt SiteMatic eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan SiteMatic . Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat SiteMatic ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat SiteMatic over tot het voltooien van de volledige website.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SiteMatic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan SiteMatic.

Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan SiteMatic bij aanvang van het project zijn verstrekt, heeft SiteMatic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk gebrek aan medewerking, bij herhaaldelijke vertraging door de opdrachtgever of bij gegronde redenen, heeft SiteMatic het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken met behoud van het voorschot en zonder dat er een schadevergoeding kan worden geëist.

 

 

7. Overmacht

SiteMatic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer SiteMatic als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SiteMatic alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en SiteMatic geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SiteMatic tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Wijzigingen in de tarieven worden door SiteMatic minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 

9. Betaling

Na ondertekening van de bestelbon (niet het invulformulier!) krijgt de bestelbon de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en SiteMatic en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

De opdrachtgever dient 20% van het bruto totaalbedrag van de bestelbon als aanbetaling te voldoen nadat er een voorontwerp werd aangemaakt. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na het voorleggen van het voorontwerp, op onze rekening o.v.v. "Aanbetaling". SiteMatic houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. SiteMatic stuurt hiertoe een factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door SiteMatic aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door SiteMatic. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door SiteMatic het verschuldigde bedrag te voldoen.

In genoemde gevallen behoudt SiteMatic zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant voor of op de vervaldag te geschieden op de bankrekening van SiteMatic zonder kosten voor SiteMatic. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. vertragingIng. in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling, zal het verschuldigd saldo, van rechtswege verhoogd worden met 1% per maand met een minimum van 20 Euro. Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbedeing en onverminderd andere kostenn. SiteMatic heeft het recht om een website buiten gebruik te stellen wanneer de factuur niet op de vervaldatum is voldaan.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering SiteMatic hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.

Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of de desactivatie van een product of dienst vallen volledig ten laste van de Klant.

SiteMatic BVBA behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de klant OF bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden en na schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. Voor registratie van domeinnamen behoud SiteMatic het recht om domeinnamen te laten verlopen bij een niet tijdige betaling.

Indien SiteMatic abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal SiteMatic het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SiteMatic heeft voldaan.

 

 

10. Copyright

Al het door SiteMatic vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SiteMatic niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door SiteMatic gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door SiteMatic vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij SiteMatic een contract is aangegaan.

Het eigendom van door SiteMatic verstrekte ideeen, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij SiteMatic, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan SiteMatic hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SiteMatic gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

SiteMatic behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

11. Aansprakelijkheid

Voorzover SiteMatic bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SiteMatic weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SiteMatic op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SiteMatic of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SiteMatic .

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SiteMatic slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SiteMatic voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

SiteMatic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De opdrachtgever dient SiteMatic terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door SiteMatic geleden schade.

 

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

SiteMatic noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

13. Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan SiteMatic, waarna SiteMatic deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan SiteMatic binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

SiteMatic behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

15. Overige

SiteMatic zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SiteMatic.

Wanneer SiteMatic bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SiteMatic zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.

SiteMatic is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SiteMatic en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.